Zakramenti, liturgija

 

 

DRUGI DEL

OBHAJANJE KRŠČANSKE SKRIVNOSTI

PRVI ODDELEK

ZAKRAMENTALNI RED ODREŠENJA

218. Kaj je liturgija?

         Liturgija je obhajanje Kristusove skrivnosti, zlasti njegove velikonočne skrivnosti. V njej se z izvrševanjem duhovniške službe Jezusa Kristusa z znamenji razodeva in uresničuje posvečenje ljudi. V njej Kristusovo skrivnostno telo, glava in njegovi udje, izvršuje javno češčenje, ki gre Bogu.

219. Kakšno mesto zavzema liturgija v življenju Cerkve?

         Liturgija, najodličnejše sveto opravilo, sestavlja vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izvira vsa njena življenjska moč. Po liturgiji Kristus v svoji Cerkvi, z njo in po njej, nadaljuje delo našega odrešenja.

220. V čem obstaja zakramentalni red odrešenja?

         Zakramentalni red odrešenja obstaja v tem, da z obhajanjem zakramentov Cerkve, zlasti evharistije, posreduje sadove Kristusovega odrešenja, "dokler ne pride" (1 Kor 11,26).

PRVO POGLAVJE

VELIKONOČNA SKRIVNOST V ČASU CERKVE

LITURGIJA - DELO SVETE TROJICE

221. Kako je Oče vir in cilj liturgije?

         V liturgiji nas Oče obsipa s svojimi blagoslovi v svojem učlovečenem Sinu, ki je za nas umrl in vstal, in izliva v naša srca Svetega Duha. Hkrati Cerkev poveličuje Očeta s češčenjem, hvaljenjem in zahvaljevanjem ter prosi za prihod njegovega Sina in Svetega Duha.

222. Kakšno je Kristusovo delo v liturgiji?

         V liturgiji Cerkve Kristus naznačuje in uresničuje v prvi vrsti svojo velikonočno skrivnost. Ko je Kristus podelil Svetega Duha apostolom, je izročil njim in njihovim naslednikom oblast izvrševati delo odrešenja, in sicer po evharistični daritvi in zakramentih, v katerih deluje on sam, da bi vernikom vseh časov in po vsem svetu podelil svojo milost.

223. Kako deluje Sveti Duh v liturgiji in Cerkvi?

         V liturgiji Sveti Duh najtesneje sodeluje s Cerkvijo. Sveti Duh pripravlja Cerkev na srečanje z njenim Gospodom. Veri zbranih kliče v spomin Kristusa in ga izpričuje. Kristusovo skrivnost ponavzočuje in posedanja. Zedinja Cerkev s Kristusovim življenjem in poslanstvom ter stori, da dar občestva v njej obrodi sadove.

VELIKONOČNA SKRIVNOST V ZAKRAMENTIH CERKVE

224. Kaj so zakramenti in kateri so?

         Zakramenti so učinkovita znamenja milosti, ki jih je postavil Kristus ter jih izročil Cerkvi. Po njih se nam podeljuje božje življenje. Zakramentov je sedem: krst, birma, evharistija, pokora, bolniško maziljenje, sveti red in zakon.

225. V kakšnem odnosu so zakramenti do Kristusa?

         Skrivnosti Kristusovega življenja so temelji tistega, kar odtlej Kristus po služabnikih svoje Cerkve deli v zakramentih.

"Kar je bilo na našem Zveličarju vidnega, je prešlo v zakramente" (sveti Leon Veliki).

226. Kakšno je razmerje med zakramenti in Cerkvijo?

         Kristus je zakramente zaupal svoji Cerkvi. Ti so "zakramenti Cerkve" v dvojnem pomenu: so "po njej", ker so dejanja Cerkve, ki je zakrament Kristusovega delovanja. So "zanjo", kolikor gradijo Cerkev.

227. Kaj je zakramentalno neizbrisno znamenje?

         Neizbrisno znamenje je duhovni pečat, ki ga podeli zakrament krsta, birme in svetega reda. Je obljuba in jamstvo božjega varstva. V moči tega pečata je kristjan upodobljen po Kristusu, na različen način deležen njegovega duhovništva in pripada Cerkvi v skladu z različnimi stanovi in vlogami. Kristjan je torej posvečen za bogočastje in služenje Cerkvi. Ker je ta pečat neizbrisen, prejmemo zakramente, ki ga vtisnejo, samo enkrat v življenju.

228. Kakšen je odnos zakramentov do vere?

         Zakramenti vero ne le predpostavljajo, ampak jo z besedami in obredi tudi hranijo, krepijo in izražajo. Kadar Cerkev obhaja zakramente, izpoveduje od apostolov prejeto vero. Zato velja stari rek: "lex orandi, lex credendi", to je: Cerkev veruje tako, kakor moli.

229. Zakaj so zakramenti učinkoviti?

         Zakrament deluje ex opere operato ("iz samega dejstva, da je dejanje izvršeno"). Kajti Kristus sam deluje v njih in posreduje milost, ki jo označujejo, neodvisno od osebne svetosti delivca. Vendar so sadovi zakramentov odvisni tudi od pripravljenosti prejemnika.

230. Zakaj so zakramenti potrebni za zveličanje?

         Zakramenti so vernim potrebni za zveličanje, tudi če vsi zakramenti niso podeljeni vsakemu posameznemu verniku. Podeljujejo namreč zakramentalne milosti, odpuščanje grehov, božje posinovljenje, upodabljanje po Kristusu Gospodu in pripadnost Cerkvi. Sveti Duh ozdravlja in preoblikuje tiste, ki jih prejmejo.

231. Kaj je zakramentalna milost?

         Zakramentalna milost je milost Svetega Duha, ki jo podarja Kristus in je lastna vsakemu zakramentu. Ta milost podpira verujočega na njegovi poti svetosti in s tem pomaga tudi Cerkvi pri njeni rasti v ljubezni in pričevanju.

232. Kakšen je odnos med zakramenti Cerkve in večnim življenjem?

         V zakramentih je Cerkev že deležna večnega življenja, ko "pričakuje, da se bo uresničilo blaženo upanje in razodelo veličastvo našega velikega Boga in odrešenika Jezusa Kristusa" (Tit 2,13).

 
* obvezno                                                        

Ime:*
Priimek:
E-pošta:*


 [-] [+]